ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

Vakantiewoning in Saint Julien de Peyrolas

Duur

De duur van de verhuring kan niet verlengd worden zonder voorafgaandelijk akkoord van de verhuurder en/of tussenpersoon. De gebouwen en aanhorigheden worden uitsluitend verhuurd als vakantieverblijf met uitsluiting van elke vorm van beroepsmatige activiteit.


Betaling

Betalingen gebeuren op volgend adres:

Paul Moris
Klokkeplein 2/31
B-3740 Bilzen
Bank: Dexia
Rekeningnummer: 063-4915453-13
IBAN: BE08 0634 9154 5313
BIC: GKCCBEBB
Vermelding: voorschot of saldo + huurdata.Waarborg

De waarborg dient om volgende kosten te dekken: de eventuele schade, de vervanging van gebroken of verloren zaken van het verhuurde goed, zowel binnen als buiten, met inbegrip van inrichting, decoratie,….. Alle directe en indirecte schade veroorzaakt aan de woning en/of inboedel en niet te wijten aan of ten gevolge van het normale gebruik ervan, wordt verhaald op de huurder.

Ook na de huurperiode af te rekenen kosten als verbruik energie, telefoongebruik, e.d. zullen van deze waarborg afgehouden worden. Indien vooraf een forfait werd aangerekend voor energieverbruik kan bij uitermate overdreven verbruik alsnog een supplement aangerekend worden.

De waarborg wordt onder geen enkele voorwaarde aanschouwd als deel van de huurwaarde of voorschot daarop en er zal zodoende daarop geen interest kunnen geëist worden. De waarborg wordt teruggestort binnen een redelijke termijn die het mogelijk laat de eindafrekening op te maken, en met een maximum van 2 maand na verstrijken van de huurperiode, deze maximum termijn laat toe telefoonkosten af te rekenen. In het merendeel van de gevallen wordt de waarborg binnen de week teruggestort.

In geval van schade en in geval van ontoereikendheid van de waarborg, kan de verhuurder en/of tussenpersoon aan de huurder de betaling van bijkomende vergoedingen opeisen. Het feit dat de tussenpersoon de waarborg ontvangt, maakt deze evenwel geenszins verantwoordelijk tegenover de eigenaar, voor schade berokkend aan het gehuurde goed door de huurder. Terugstorting van de waarborg houdt niet automatisch in dat de verhuurder en/of tussenpersoon erkent dat er geen schade aan het verhuurde goed zou zijn berokkend.

De huurder wordt in geen enkel geval toegelaten het gehuurde goed te betreden indien blijkt dat de waarborg niet werd voldaan.


Prijs

De huurder verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de huurprijs in generlei mate in onkos­ten te brengen van één of ander inkomen.


Annulering door de huurder

Een reservering per mail of post is bindend en bij reservering gaat u automatisch akkoord met de algemene huurvoorwaarden beschreven op onze site en bijgevoegd bij het huurcontract.

Indien de huurder binnen de 10 dagen na reservering annuleert wordt een administratiekost van 50 € aangerekend.
Bij annulering later dan 10 dagen na de reservering gelden volgende annuleringsvoorwaarden:

Annuleringsvoorwaarden:
Indien de huurder op de voorziene dag het gehuurde goed niet betrekt, om welke reden dan ook, staat het de verhuurder en/of tussenpersoon vrij deze opnieuw te trachten verhuren voor de voorziene periode. Bij het niet betrekken van het gehuurde goed door de huurder zal het reeds betaalde voorschot definitief aan de verhuurder en/of tussenpersoon toekomen en blijft het saldo altijd opeisbaar. In ieder geval blijft het voldane voorschot verworven als minimum schadevergoeding.

Wij raden u ten stelligste aan een reis-, en annuleringsverzekering te nemen.


Annulering door de verhuurder

Als de verhuurder door onvoorziene omstandigheden genoodzaakt is de gereserveerde vakantiewoning te annuleren, zullen wij in overleg met u een alternatief proberen te vinden van soortgelijke aard en prijs. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, dan wordt de betaalde huursom en/of waarborg terugbetaald, echter zonder vergoeding van welke schade dan ook.

In geval de verhuurder het door de huurder ondertekend contract en/of het voorschot niet heeft ontvangen binnen de 10 dagen na de datum van ondertekenen door de verhuurder en/of tussenpersoon, vervalt de overeenkomst automatisch en staat het de verhuurder en/of tussenpersoon vrij het goed voor dezelfde termijn opnieuw aan te bieden aan derden.


Opzegging

Bij gebrek aan betaling van het geheel of deel van de huursom, waarborg, verbruikskosten of schoonmaakkosten tegen de vastgestelde termijn(en) of bij niet navolgen van één van de in dit contract vermelde clausules kan de verhuurder en/of tussenpersoon, binnen de 48 uur na aanmaning, de ontbinding van het contract opeisen en de huurder verplichten het gehuurde goed direct te verlaten.


Schoonmaak

De huurders dienen de woning opgeruimd en veegvrij achter te laten. Alles dient terug op zijn oorspronkelijke plaats te staan.

Er wordt geen vuile vaat achtergelaten. Afwasmachine, koelkast en vuilemmers dienen leeg te zijn bij vertrek. Huisvuil, glas en papier dienen te worden weggebracht.

Het is ten strengste verboden sigarettenpeuken achter te laten op om het even welke plaats, zowel binnen als buiten.

Indien dit niet het geval is, waardoor extra schoonmaak noodzakelijk is, zal de waarborg zonder enige betwisting ingehouden worden.


Zwembad

Gelet op de vigerende wetgeving in Frankrijk voor het gebruik van het zwembad, heeft de verhuurder de beschikking over een goedgekeurde installatie. De huurder verbindt zich ertoe deze beveiliging te gebruiken gedurende de duur van het verblijf, ook bij tijdelijke afwezigheid tijdens dit verblijf (hoe kort ook) en tevens ’s nachts.

Uiteraard blijft de huurder aansprakelijk voor het toezicht op de mensen die hem vergezellen en moet hij alle maatregelen treffen om elk incident met en in het zwembad vermijden. Kinderen en/of volwassenen zonder zwemdiploma mogen alleen met zwemvest en onder toezicht van volwassenen met zwemdiploma het zwembad gebruiken. Bij een ongeval kunnen de verhuurder, tussenpersoon en/of eigenaar nimmer aansprakelijk worden gesteld. De huurder zal de verhuurder en/of tussenpersoon vrijwaren voor elke aanspraak, ook de zijne die tegen de verhuurder en/of tussenpersoon zou kunnen worden uitgeoefend.

Het zwembad wordt door een bevoegd persoon gereinigd en onderhouden en de huurder verbindt zich ertoe de richtlijnen op te volgen en deze persoon toegang te verlenen tot de eigendom.


Andere bepalingen

1. De huurder verbindt er zich toe de algemene voorwaarden en het huisreglement stipt na te leven.

2. De huurder dient zich bij aankomst aan te melden op de afgesproken uren. Vroegtijdige afhaling wordt niet aanvaard tenzij goedkeuring door verhuurder en/of tussenpersoon.

3. Binnen de 24 uur na het betreden van het gehuurde goed dient de huurder mogelijke klachten aan de verhuurder en/of tussenpersoon over te maken. Latere klachten worden als niet ontvankelijk beschouwd.

4. De verhuurder en/of tussenpersoon behoudt zich het recht voor het verhuurde goed te controleren na vertrek van de huurder.

5. De volledige inboedel, in de breedste zin van het woord, mag geen andere sporen van slijtage vertonen dan deze die aanvaardbaar zijn bij gewoon gebruik waarvoor de goederen dienstig worden geacht.

Ontbrekende zaken, beschadigde zaken of zaken versleten door verkeerd of onaangepast gebruik dienen te worden vergoed, vervangen of hersteld door de huurder, mits aanvaarding door de verhuurder en/of tussenpersoon. Deze clausule is ook van toepassing op muurbekleding, verf, stoffen (zetels, gordijnen, lakens, …) en op het verhuurde goed in zijn geheel en in de breedste zin van zijn betekenis..

6. De huurder dient er voor te zorgen dat bij zijn vertrek alle meubelen en mobiele zaken terug staan op hun originele plaats zoals bij het betreden van het goed.

7. De huurder mag in geen geval in lavabo’s, baden, douches, toiletten, bidets, pompstenen, enz… zaken gooien of doorspoelen die deze of het afvoersysteem zouden kunnen verstoppen. Kosten voor ontstoppen vallen volledig ten laste van de huurder.

8. Gelieve bij aanschaf van kuisproducten steeds te letten op de vermelding dat deze geschikt zijn voor septische putten. Gebruik van kuisproducten op basis van bleekwater, ‘eau de javel’ of andere producten die de bacteriologische werking van septische putten kunnen verstoren is ten strengste verboden.

9. Bij niet werking van toestellen of defecten in het algemeen dient de huurder direct de verantwoordelijke te contacteren die vermeld staat in het huisreglement. Indien niet bereikbaar kan de tussenpersoon gecontacteerd worden. Deze zal alles in staat stellen om de defecten zo snel mogelijk op te lossen. Deze, evenmin als de eigenaar, kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen in de noodzakelijke herstellingen. De huurder kan evenmin een schadevergoeding of enige vorm van tussenkomst opeisen, noch aan eigenaar/verhuurder noch aan tussenpersoon.

10. Op straf van ontbinding van contract is het de huurder niet toegestaan het goed onder te verhuren of zijn middels dit contract verworven rechten over te dragen, tenzij daartoe instemming werd gegeven door verhuurder en/of tussenpersoon. Hij wordt tevens geacht over het gehuurde goed als een goede huisvader te waken. Het is hem ten allen tijde verboden er meubels of ander roerend goed op te slaan met uitzondering van lakens en persoonlijke gebruiksvoorwerpen voor gebruik tijdens de huurperiode.

11. Het gehuurde goed mag in geen geval door meer mensen betrokken worden dan vastgesteld in het contract, tenzij akkoord van verhuurder en/of tussenpersoon. Bij overtreding daarvan kan de verhuurder en/of tussenpersoon een opleg eisen pro rata (indien het gehuurde goed en haar inboedel die extra bezetting aankan) of de verdere toegang tot het goed verbieden. Opstellen van tenten, caravans, mobilhomes e.d. op de bijhorende terreinen is ten strengste verboden.

12. Tenzij anders vermeld in de persoonlijke overeenkomst is het verboden huisdieren (hond, kat, ..) mee te brengen. Indien huisdieren toegelaten worden, dienen zij te worden buitengelaten buiten het domein om zodoende het domein in onberispelijke staat achter te laten. Indien tuin en/of huis niet proper wordt achtergelaten zal de waarborg zonder enige betwisting ingehouden worden. Hierbij verklaart huurder in verband met huisdieren te zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid.

13. De huurder zal zich houden aan het huisreglement dat integraal deel uitmaakt van de huurovereenkomst.

14. Het is ten strengste verboden te barbecuen op andere plaatsen dan deze daartoe ingericht. Elke andere vorm van open vuur is ten strengste verboden. Waar een elektrische barbecue voorhanden is, is het verboden met hout, houtskool of andere te werken.

15. Bij afwezigheid, zelfs tijdelijk, dient de huurder de zonneschermen en parasols te sluiten om schade bij plots opkomende wind te vermijden. Tevens dienen de luiken te worden gesloten en het alarmsysteem, indien aanwezig, te worden aangeschakeld, idem voor zwembadalarm.

16. Bij zijn vertrek dient de huurder de woning volledig af te sluiten en de sleutels te overhandigen aan de afgesproken personen op de afgesproken plaats en tijdstip. Indien de huurder de sleutels bij vergissing zou hebben meegenomen dient hij deze zo snel mogelijk, per aangetekend express zending of andere speciale dienst terug te bezorgen.

17. Tijdens de huurperiode dient de huurder de toegang te verlenen aan de verhuurder en/of tussenpersoon zodat bezoek ervan door toekomstige huurders en/of kopers mogelijk blijft. Zulke bezoeken vinden plaats na onderlinge afspraak met de huurder.

18. De huurder kan de toegang niet ontzeggen aan klusjesmannen, tuinmannen, kuispersoneel of andere die instaan voor het onderhoud van het gehuurde goed en zijn tuin, inboedel, zwembad, …

19. De huurder verbindt zich ertoe het onroerend goed en zwembad te gebruiken als een goede huisvader, het bijgevoegde algemene huurvoorwaarden te volgen en bij de beëindiging van de huurperiode de richtlijnen stipt na te leven alvorens de woning te verlaten.

20. De huurder verbindt zich ertoe tijdens het verblijf de rust van de buren te eerbiedigen en zich te houden aan de plaatselijke politiereglementering terzake, inzonderheid wordt de nadruk gelegd op het vermijden van nachtlawaai (22u00 tot 06u00).

21. De verhuurder, tussenpersoon en/of eigenaar aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor – in de breedste betekenis - verlies, achterlaten, diefstal, beschadiging, letsel, ongeval…opgelopen of ondergaan door of veroorzaakt aan de huurder of derde personen, dieren en/of goederen, tijdens of als gevolg van het verblijf in en het gebruik van de woning en al haar toebehoren. Alleszins in geval van aan hem verwijtbaar gedrag is de huurder aansprakelijk voor elke vorm van schade alsook brand die hij aanricht, wat impliceert dat verzekering tegen brandschade ten laste is van de huurder. Hierbij verklaart huurder in dat verband te zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid.

22. De huurder verplicht zich de overige huurders/reisgenoten te informeren over de inhoud van deze huurvoorwaarden.

23. Constatering van overtredingen van één van de hierboven vermelde clausules, kan directe verbreking van de huurovereenkomst tot gevolg hebben, waarbij ieder recht op vergoeding vervalt.


Geschillen

Alle geschillen omtrent deze verbintenis vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken Tongeren of arrondissement van woonplaats van de eigenaar. Alle kosten ten laste van de huurder.